Maitighar, Kathmandu, Nepal 4262426, 9851024388 [email protected]

1. Mr. Upendra Man Basnyat (1966-1968)

2. Sardar Ishwari Raj Mishra (1969-1973)

3. Mr. Khadga Man Singh (1974-1978)

4. Mr. Govinda Prasad Lohani (1978-1982)

5. Mr. Niranjan Bhattarai (1983-1988)

6. General (R) Arjun Narasingh Rana ( 1988-1992)

7. Mr. Chura Bahadur Hamal (1992)

8. Mr. Mukunda Prasad Dhungel (1992-1997)

9. Mr. Kumar Prasad Gyawali (1997-2001)

10. Mr. Pushkar Man Singh Rajbhandari (2003-2006)

11. Mr. Bala Bahadur Kunwar ( 26 Feb 2008)

12. Mr. Bharat Raj Poudyal